Obchodní podmínky společnosti Komplexmat s.r.o. platné od 22. 5. 2018

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.komplexmat-obaly.cz a www.komplexmat.cz, jehož provozovatelem je společnost Komplexmat s.r.o.. Obchodní podmínky upřesňují práva a povinnosti Komplexmat s.r.o., dále jen prodávajícího a kupujícího.
Kontaktní údaje
Komplexmat s.r.o.
Sídlo: Budovatelská 287, 190 15 Praha 9
IČ: 01576828
Telefon: +420 326 910 999
Email: info@komplexmat-obaly.cz
Kontaktní adresa: Květnová 1941, 250 01 Brandýs nad Labem

Souhrnné informace obchodních podmínek
Ceny uváděné u jednotlivých produktů v internetovém jsou závazné s výjimkou zjevné chyby a jsou uváděny včetně daně (DPH).
Detailní informace o způsobech platby naleznete zde. Společnost Komplexmat s.r.o. nepožaduje žádné další poplatky související  se zvoleným způsobem platby.
V případě, že se jedná zboží na objednávku, může být ze strany prodávajícího požadována úhrada zálohy na toto zboží. Prodávající o této skutečnosti kupujícího neprodleně informuje.
V případě, že kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, kupní smlouva nevznikne. Prodávající taktéž nemůže kupujícímu dodat jiné zboží, než si objednal. Změna je možná pouze v případě, že se kupující s prodejcem dohodnou jinak.
Stížnosti a připomínky, které se týkají smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy. Stížnosti a připomínky může kupující uplatnit na tel. +420 326 910 999 nebo na e-mailové adrese: info@komplexmat-obaly.cz. V případě, že je stížnost reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace.
Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.

Kupní smlouva
Vznik kupní smlouvy je jasně specifikován: smlouva vzniká přijetím veřejné nabídky, tedy doručením objednávky kupujícího.
Vzniklá kupní smlouva uzavírána v českém jazyce a bude uložena v elektronickém archivu.
Uživatelé registrovaní v internetovém obchodě mají ke kupní smlouvě přístup po přihlášení do svého účtu. Zákazníkům, kteří nejsou registrování je možné doklad zaslat v elektronické podobě na požádání.

Informační sdělení EET
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Doručování zboží
Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů a dodá objednávku kupujícímu kompletní. V případě, že zboží či jeho část není skladem, nebo se jedná o zboží vyráběné na zakázku, bude prodávající kupujícího informovat o možnostech a termínu dodání.
V případě poškození zásilky doporučujeme sepsat s dopravcem zápis o škodě.
Doklady ke zboží - daňový doklad, předá prodávající kupujícímu při převzetí zboží. Pokud dojde k technickému problému na straně prodávajícího, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží a to elektronickou cestou.
Cenu dopravy a způsob doručení naleznete zde.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
Kupující může od smlouvy uzavřené distančním způsobem (na dálku) odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží.
Kupující může od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
Odstoupení od smlouvy musí kupující zaslat elektronickou poštou na adresu: info@komplexmat-obaly.cz nebo předat osobně na adrese provozovny, maximálně do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující není povinen uvést důvod odstoupení. Vrácené zboží nesmí jevit známky opotřebení či užívání. Náklady na vrácení zboží nese kupující.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku v hodnotě vráceného zboží do 30 dnů od doručení potvrzeného dobropisu.  
Je-li vrácené zboží poškozeno, je prodávající oprávněn odstoupení od kupní smlouvy nepřijmout nebo uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a tuto částku odečíst od částky vrácené.

Vadné plnění
Pokud má zboží v době, kdy jej kupující převzal nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá množství atpod.), jedná se o vady, za které prodávající odpovídá.
Není-li oprava či výměna zboží možná, může kupující od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
Prodávající není povinen kupujícímu vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době šestí měsíců od převzetí, vadu je kupující povinen oznámit bez zbytečného odkladu.
V lhůtě 6 měsíců je kupující oprávněn uplatnit reklamaci. Dle své volby má možnost požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy: odstranění vady dodáním nové věci či věci chybějící, bezplatné odstranění vady opravou, přiměřenou slevu z kupní ceny, vrácení kupní ceny na základě odstoupení od kupní smlouvy.
Podstatné porušení smlouvy je takové, o němž strana porušující smlouvu, věděla již při uzavření kupní smlouvy nebo musela vědět, že by druhá strana kupní smlouvu neuzavřela, pokud by porušení předvídala.
U vady, u které dochází k nepodstatnému porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady nebo odpovídající slevu z kupní ceny.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Vyřízení reklamace
Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Při písemné či elektronické reklamaci, by měl kupující vždy uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Změna vyřízení reklamace bez souhlasu prodávajícího je možná pouze v případě, že vadu nelze odstranit.
Kupující je povinen při reklamaci prokázat nákup zboží (postačí doklad o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne doručení či předání zboží prodávajícímu.
Prodávající vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou jinak. Po uplynutí lhůty má kupující stejná práva jako při podstatném porušení smlouvy.
Prodávající bude kupujícího informovat o vyřízení reklamace elektronickou poštou.

Ochrana osobních údajů
Kompletní informace k ochraně osobních údajů naleznete zde.

Řešení sporů
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy, příslušné dle sídla prodávajícího a řídí se českým právem
.